Nabór kandydatów do KM RPO Województwa Dolnośląskiego

gru 23

Rozpoczął się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD). Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 5 stycznia 2015 r.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), jeżeli w danym województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, instytucja zarządzająca występuje do Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia wyborów do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

W związku z powyższym Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD)